Provozní řád střelnice

 
     
 
 • V případě návštěvy naší střelnice s malými dětmi nebo pejsky, je nutno tuto skutečnost nahlásit okamžitě po příchodu (v případě psů nejlépe před vypuštěním psa z auta!)
 
 
 • Pes musí být po celou dobu návštěvy upoután na vodítko. Na volno může být puštěn pouze na příjezdové cestě a v okolí stolu pod střelnicí a to jen v případě jeho naprosté ovladatelnosti!! Je přísně zakázáno chodit se psem na volno na palebnou čáru a na puškovou střelnici, kde je umístněn kotec!!!
 
 
 • Každý návštěvník střelnice je povinen dodržovat provozní řád střelnice včetně dodatků
 
 
 • Každý návštěvník je povinen nahlásit příchod a odchod ze střelnice správci střelnice (zástupci správce střelnice, dále jen ZSS).
 
 
 • Veškeré terče si návštěvník upevní tak, aby nepoškozoval rámy a zařízení střelnice.
 
 
 • Střelcům, kteří použijí střelnici na vzdálenost 200m a větší je z hlediska bezpečnosti doporučeno oznámit správci střelnice (ZSS) odchod k terčům.
 
 
 • Přivede-li si držitel ZP další osobu(y) bez ZP, plně zodpovídá za škody způsobené touto osobou (osobami).
 
 
 • Každý návštěvník je povinen uvést střelnici do původního stavu (odnést terče, zálepky atd. na místo k tomu určené).
 
 
 • Je zakázáno střílet do kovových terčů (kovové siluety, popry atd.). Vyjímky povoluje správce střelnice (ZSS). Nedodržení tothoto bodu se trestá pokutou ve výši 500,-Kč a uhrazením škod.
 
 
 • Je zakázáno střílet do skla, skleněných nádob, plastů a jiných podobných materiálů, z kterých po zásahu vznikají úlomky s ostrými hranami a mohly by způsobit poranění.
 
 
 • Plechovky a PET lahve je možno použít pouze s vědomím správce střelnice (ZSS). Po ukončení střelby je střelec povinen tyto nádoby uklidit na místo k tomu určené.
 
 
 • Poškození kovových rámečků na terče se hradí ve výši 100,- Kč za ránu. Poškozením se rozumí přestřelení rámu, ustřelení případně uražení hrotu a jiná poškození způsobená nesprávnou manipulací a střelbou. Kovové stojany na dřevěné rámečky nejsou vyjímkou.
 
 
 • Je v zájmu střelce případné poškození rámu či jeho části oznámit správci střelnice (ZSS) ještě před zahájením střelby. Na pozdější upozornění nebude brán zřetel.
 
 
 • V případě kdy návštěvník střelnice zjistí nebo je svědkem porušení tohoto řádu, je povinen toto neprodleně oznámit správci střelnice (ZSS)